Welcome To…ห้องเรียนครูจีรา

คำชี้แจงสำหรับนักเรียน…
เพื่อความคล่องตัวในการเรียนรู้ และการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน ให้นักเรียนเตรียมการ ดังนี้ค่ะ 

 1. มีบัญชีอีเมล Gmail  (สมัครที่เว็บไซท์  www.gmail.com)
 2. มีบัญชี Facebook  (ทีเว็บไซท์  www.facebook.com)
 3. บันทึกข้อมูลพื้นฐานนักเรียนด้าน ICT ที่เมนูบันทึกข้อมูลนักเรียน
 4. อีเมลติดต่อครูจีรา krujeera1@gmail.com
  อีเมลโรงเรียนนาดีวิทยา ndwittaya@gmail.com

***หากนักเรียนพบปัญหาติดขัด หรือทำสิ่งใดไม่ได้ ให้แจ้งครูโดยตรง หรือทางอีเมลตามข้อ 6  หรือโพสต์คำถามที่เว็บบล๊อกนี้…


***สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ ได้จัดทำ “คลิปวีดีโอสื่อการสอนฟรี” สนใจคลิกที่นี่ toeic online


 

Advertisements

ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบสารสนเทศ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส ง31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ระบบสารสนเทศ (Information System)

1. ความหมายของระบบสารสนเทศ
นักเทคโนโลยีได้ให้ความหมายของระบบสารสนเทศ ไว้หลากหลาย ดังนี้

ระบบสารสนเทศ หมายถึง …กระบวนการรวบรวม บันทึก ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ และแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุมการทำงาน และช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ (อำนวย เดชชัยศรี และคณะ. ม.ป.ป. : 2)

ระบบสารสนเทศ หมายถึง …การจัดการข้อมูลตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมีบุคลากรเป็นผู้ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ (ปรัชญนันท์ นิลสุข และคณะ. 2557 : 6)

ระบบสารสนเทศ หมายถึง …กลไกในการนำข้อมูลมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งการประมวลผลอาจจะเป็นการแยกแยะ จัดเรียงลำดับ การคำนวณ และเปรียบเทียบ (วิโรจน์ มัลคละมณี และคณะ.  2557 : 18)

สรุปได้ว่า …(นักเรียนสรุปความหมายของระบบสารสนเทศได้ว่าอย่างไรค่ะ…)

2. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศมีองค์ประกอบที่สำคัญ 5 องค์ประกอบ ดังแผนภาพ

information

องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

แหล่งอ้างอิง
>
ปรัชญนันท์ นิลสุข และคณะ.   (2557).  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6.  พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.  กรุงเทพฯ.
>อำนวย เดชชัยศรี และคณะ.   (ม.ป.ป.).  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4.  โรงพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด.  กรุงเทพฯ.
>วิโรจน์  มังคณะมณี และคณะ.   (2555).  คู่มือครูประกอบหนังเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อิงมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551.  ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด.  กรุงเทพฯ.

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สพม.33 สุรินทร์

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่ม 1สหวิทยาเขต 1-4
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร,โรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน.
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

คลิกที่นี่ค่ะ

art63-cb

บล๊อกคืออะไร

ใบความรู้ที่ 5.1 บล็อก (BLOG)  คืออะไร

บล็อกมาจากการผสมคำ ระหว่าง  WEB ( Wolrd Wide Web) +LOG (บันทึก)  = BLOG  คือ เว็บไซต์ที่เจ้าของ หรือ Blogger สามารถบันทึกเรื่องราวของตนเองลงในเว็บได้ตลอดเวลา  การสร้างเว็บบล็อกสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ไม่ซับซ้อน ไม่เสียสตางค์ ไม่จำเป็นต้องรู้ภาษา HTML อย่างน้อยขอให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์

ภาย ในเว็บบล็อก จะมีระบบบริหารจัดการเว็บไซต์พื้นฐานให้แล้ว โดยการสร้างเครื่องมือสำหรับ เขียนเรื่อง โพสรูป จัดหมวดหมู่ และลูกเล่นอื่นๆ ที่ผู้จัดทำพยายามสร้างเพื่อดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก ให้เข้าไปใช้บริการ เสน่ห์ของบล็อกอยู่ที่ผู้อ่านและผู้เขียนสามารถโต้ตอบกันได้ (Interactive) โดยการแสดงความคิดเห็นต่อท้ายที่เรื่องนั้นๆ

บางคนมองว่าการเขียน บล็อก ก็คือการเขียนไดอารี่ออนไลน์ แท้ที่จริง ไดอารี่ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบล็อกเท่านั้น คุณเปิดบล็อกขึ้นมาไม่ใช่เพื่อเขียนเรื่องราวในชีวิตประจำวันอย่างเดียว แต่สามารถใส่ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อเป็นวิทยาทานให้คนอื่นๆ เช่น คุณหมอ เปิดบล็อกแนะนำเรื่องสุขภาพ เป็นต้น

บล็อก คือ สื่อใหม่ (New Media) เป็นปรากฎการณ์ที่เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารในอดีตอย่างสิ้นเชิง คนเขียนบล็อก สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อด้วยตัวเอง ไม่ต้องพึ่งสื่อสารมวลชน เขาสามารถสื่อสารกันเองในกลุ่มเล็กๆ หรือกลุ่มใหญ่ก็ได้ ถ้าเรื่องไหน เป็นที่ถูกใจ ของชาวบล็อก ชาวเน็ต คนๆ นั้น อาจจะดังได้เพียงชั่วข้ามคืน โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยสื่อหลักช่วยเลย

ลักษณะของสื่อใหม่

 • กลุ่มผู้รับสารจะมีขนาดเล็ก
 • มีลักษณะเป็น Interactive
 • ผู้ส่งสาอาจไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องรายได้ มีแรงจูงใจด้านอื่น เช่น ความมีชื่อเสียง, ความชอบส่วนตัว
 • เป็นการสื่อสารแบบเปิด ผู้รับ ผู้ส่ง มีความเท่าเทียมกัน
 • เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ หลากหลาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิกิพีเดีย

ที่มา : http://www.oknation.net/blog/manual/2006/12/22/entry-4   Posted by blog_guru  วันที่โพสต์ วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2549

ตัวอย่างบล๊อกนักเรียน…

…ศึกษาแนวคิด เรื่องราวที่แบ่งปัน หัวบล๊อก และอื่นๆ จากตัวอย่างนี้ คลิกเลยค่ะ

1. ภูเขาไฟ : ที่อยู่ http://kitisaksriwan.wordpress.com/
2. การทำภาพยนต์สั้น :  ที่อยู่ http://joynaka23.wordpress.com/
3. การจับคอร์ดกีต้า : ที่อยู่  http://nnut99.wordpress.com/
4. ประวัติศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ : ที่อยู่  http://iceyupa.wordpress.com/
5. อาหารประจำชาติอาเซียน :  ที่อยู่  http://tiezababo777.wordpress.com/
6. วิธีทำ Flash Cartoon Animation https://tamzahaha.wordpress.com/
7. การป้องกันการติดเอสด์ ที่อยู่ http://james1994pop.wordpress.com/

ที่มา : เว็บบล๊อกครูลัดดา ที่อยู่ : http://kruladda.wordpress.com/

ตัวอย่างผลงานใบงานที่ 1.1 สร้างสรรค์งานสืบค้น “เกร็ดความรู้ไอที” ชั้น ม.4

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างผลงานใบงานที่ 1.1 สร้างสรรค์งานสืบค้น “เกร็ดความรู้ไอที” ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างชิ้นงานของตนเอง โดยนักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม และความถนัดของนักเรียน

สมัครและใช้งานอีเมล (email)

คำชี้แจง  ให้นักเรียน ม.4 เรียนรู้เรื่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล (e-mail) ได้จากใบความรู้ที 2.1 และวีดีโอจากยูทูป (YouTube) ต่อไปนี้
ภาระงาน : สมัครขอใช้อีเมลของ Gmail

>ใบความรู้ที่ 2.1  เรื่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล (e-mail)

>วีดีโอยูทูป (YouTube) การสมัครของใช้อีเมลกับเว็บไซท์ Gmail

>วีดีโอยูทูป (YouTube) การสมัครของใช้อีเมลกับเว็บไซท์ Gmail

>วีดีโอยูทูป (YouTube) การสมัครของใช้อีเมลกับเว็บไซท์ Gmail  กรณีใส่เบอร์โทรศัพท์ยืนยันขอรหัสจาก Google